Thursday, January 22, 2009

The Apostles

Mark 3:13-19

I found this little device to help memorize the 12 Apostles in the Ignatius Faith & Life 2nd Grade Teacher's Manual.

Bartholomew
Andrew
Peter, Philip
Thomas, Thaddeus
John, James, James, Judas
Simon
Matthew (Matthias)

No comments:

Mother's Day Weekend.